1. Nội dung:

Các sản phẩm được áp dụng 1 đổi 1, đổi 1 lần/ 1 đơn hàng. Tổng giá trị các mặt hàng muốn đổi phải tương đương hoặc lớn hơn với mặt hàng trả lại. BEVIS không hoàn lại tiền thừa trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị thấp hơn sản phẩm đã mua.

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với các sản phẩm nguyên giá và giảm giá đến 30%.

 1. Điều kiện áp dụng:
 1. Quy trình đổi hàng:

 

 1. Nội dung:
 1. Điều kiện áp dụng:
 1. Quy trình trả hàng:

Nếu cần hỗ trợ/ phản hồi về sản phẩm hoặc mọi phản hồi khác, khách hàng vui lòng liên hệ với BEVIS qua Instagram/ FB: Bevis Studio


 1. Content:

Products are applicable for 1 for 1 exchange, 1 exchange per order. The total value of the items being exchanged must be equal or greater than the returned item. BEVIS does not refund excess money in case the new product has a lower value than the purchased product.

Note: Only applies to full price products and discounts up to 30%.

 1. Conditions apply:
 1. Exchange process:

 

 1. Content:
 1. Conditions apply:
 1. Return process:

If you need support/feedback on the product or any other feedback, please contact BEVIS via Instagram/FB: Bevis Studio